Javni poziv za predlaganje programa i projekata za obilježavanje manifestacije „Ljeto u Novskoj“ koje će na području Turističke zajednice Grada Novske provoditi udruge u 2018. godini

URBROJ: 104/2018-05-10/4
Novska, 10. svibnja 2018.

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), (u daljnjem tekstu: Uredba), Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Turističke zajednice Grada Novske (oglasna ploča TZGN i web stranica www.novskaturist.hr 2.5.2018.), (u daljnjem tekstu: Pravilnik), te članka 26. Statuta Turističke zajednice Grada Novske („Službeni vjesnik“ broj 3/10) Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Novske objavljuje

Javni poziv za predlaganje programa i projekata za obilježavanje manifestacije „Ljeto u Novskoj“ koje će na području Turističke zajednice Grada Novske provoditi udruge u 2018. godini Predmet Javnog poziva

Predmet Javnog poziva je financiranje/sufinanciranje programa i projekata udruga kojima će se na području Turističke zajednice Grada Novske obilježiti manifestacija „Ljeto u Novskoj“ u 2018. godini.

Programi i projekti moraju biti od interesa za Grad Novsku, stručno utemeljeni, kvalitetni, kreativni, inovativni, ekonomični i racionalni te pridonositi zadovoljenju ciljeva ovog javnog poziva.

2. Ciljevi javnog poziva

Ciljevi javnog poziva su:

 • - omogućiti djeci, mladeži i odraslim žiteljima Grada Novske aktivno sudjelovanje u raznovrsnim organiziranim sadržajima tijekom ljeta u Novskoj,
 • - organiziranjem raznovrsnih sadržaja privući što veći broj posjetitelja i turista te Grad Novsku promovirati kao poželjnu ljetnu turističku destinaciju.

3. Ukupna sredstva za financiranje/sufinanciranje

Za financiranje/sufinanciranje svih prioriteta financiranja iz Javnog poziva osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 35.000,00 kuna.

4. Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljiv prijavitelj u pravilu je udruga i druga neprofitna organizacija koja ima sjedište na području Grada Novske i koja aktivno djeluje na području Grada Novske ili ima sjedište izvan Grada Novske, ali u svom osnivačkom aktu ima određeno područje djelovanja koje se proteže i na Grad Novsku i koja aktivno djeluje na području Grada Novske, uz uvjet da ista ispunjava sve odredbe Pravilnika i sve uvjete Javnog poziva.

Iznimno, prihvatljiv prijavitelj može biti i udruga/druga neprofitna organizacija koja ne udovoljava uvjetima iz prethodnog stavka ali koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

 • ako će prijavljeni program provoditi na području Grada Novske
 • ako je na području Grada Novske u posljednje dvije godine uspješno provela makar jedan projekt ili aktivnost
 • ako udruga ispunjava sve odredbe ovog Pravilnika i sve uvjete javnog natječaja/poziva.

Prijavitelj u programu/projektu može imati i partnera/e koji mora/ju zadovoljiti sve uvjete koje mora zadovoljiti i prijavitelj.

5. Turistička zajednica Grada Novske neće financirati programe i projekte:

 • udruga/ drugih organizacija civilnog društva koje se financiraju po posebnim propisima, vjerskih organizacija (osim sufinanciranja obnove i izgradnje sakralnih objekata) i političkih organizacija, organizacija civilnog društva koje ne zadovoljavaju uvjete propisane Pravilnikom i uvjetima ovog javnog poziva.
 • udruge koje se sukladno Zakonu i drugim pozitivnim propisima smatraju gospodarskom djelatnošću udruga

6. Uvjeti koje mora ispunjavati prijavitelj su sljedeći:

U skladu s uvjetima iz javnog poziva, sredstva za prijavljene programe mogu ostvariti udruge koje:

 • su upisane u odgovarajući Registar pravnih osoba i čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti,
 • su se svojim statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
 • program/projekt, koji prijave na javni poziv bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnoga društva i zadovoljenje javnih potreba Grada Novske definiranih razvojnim i strateškim dokumentima, godišnjim programima javnih potreba, odnosno uvjetima javnog poziva;
 • nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada;
 • se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom (za udruge koje zatraže iznos iznad 10.000,00 kuna);
 • imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga;
 • općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima; imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način);

7. Upute za prijavitelje

Sastavni dio ovog Javnog poziva i njegov neizostavni dio čine Upute za prijavitelje kojima se detaljno utvrđuju:

 • zakoni, strategije, programi i drugi akti na kojima se temelje prioriteti financiranja iz ovog javnog poziva
 • visina sredstava određena za financiranje prioriteta ovog javnog poziva, najniži i najviši iznos koji se može dodijeliti po programu/ tko može podnijeti prijavu na javni poziv,
 • tko ne može podnijeti prijavu na javni poziv;
 • detaljni uvjeti za ostvarivanje prava na potporu za program/projekt;
 • dokumentacija koja se obavezno mora priložiti prijavi;
 • odredbe o prihvatljivim aktivnostima i troškovima;
 • posebne obveze za prijavitelje te ostale odredbe;

8. Rok za podnošenje prijave na javni poziv

Rok za podnošenje prijave programa/projekata je 30 dana, a završava 9.6. 2018. godine.

9. Način dostave prijave na javni poziv i adresa za dostavu prijave

Prijave programa i projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na mrežnim stranicama Turističke zajednice Grada Novske - www.novskaturist.hr, te uz prilaganje svih priloga koji su detaljno navedeni u Uputama za prijavitelje Prijave na javni poziv dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, a na omotnici treba obavezno naznačiti:

1. Naziv i adresu prijavitelja
2. Naznaku - „PRIJAVA NA JAVNI POZIV - PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA ZA OBILJEŽAVANJE MANIFESTACIJE „LJETO U NOVSKOJ“ NA PODRUČJU TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA NOVSKE U 2018. GODINI – NE OTVARATI!“

Prijave se mogu dostaviti preporučenom poštom ili osobno u Turistički ured Turističke zajednice Grada Novske na sljedeću adresu:

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NOVSKE
KRALJA TOMISLAVA 2
44330 NOVSKA

Razmatrati će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

Dodatne informacije i upute za podnošenje prijava po ovom javnom pozivu mogu se zatražiti elektronskom poštom najkasnije 5 dana prije isteka roka za dostavu prijava na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na broj telefona 044 600 062. Turistička zajednica Grada Novske nije obvezna davati odgovore ili pojašnjenja na pitanja pristigla nakon navedenog roka.

Turistička zajednica Grada Novske
Turističko vijeće Grada Novske
Predsjednik
Marin Piletić, prof., v.r. 

 

DOKUMENTI:

Upute za prijavitelje - Ljeto u Novskoj 2018.
Obrazac 1. Opis programa
Obrazac 2. Proračun projekta
Obrazac 3. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac 4. Ugovor o financiranju
Obrazac 5. Opisni izvještaj projekta
Obrazac 6. Financijski izvještaj projekta
Obrazac 7. Zahtjev za isplatu sredstava
Izjava o partnerstvu
Kriteriji - obilježavanje manifestacije "Ljeto u Novskoj 2018."
Pravilnik - final
Javni poziv

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NOVSKE

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NOVSKE
TURISTIČKI URED
ULICA KRALJA TOMISLAVA 2
44330 NOVSKA
OIB: 21665908269
email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0) 44 600 062
tel/fax: +385 (0) 44 601 305

Predsjednik: Marin Piletić, prof.

Facebook stranice TZG Novske

RADNO VRIJEME: ponedjeljak - petak: 7,00 – 15,00 sati

Log In or Register