NATJEČAJ ZA DIZAJN I IZRADU TURISTIČKE UNIFORME SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

NATJEČAJ ZA DIZAJN I IZRADU TURISTIČKE UNIFORME SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
Datum početka
09.11.2018.
 
Datum isteka
23.11.2018.
 
Krajnji rok dostave ponuda: 23.11.2018. do 14:00 sati.
1.Podaci o naručitelju:
Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije, Rimska 28/2 44000 Sisak
tel: 044 540 163
www.turizam-smz.hr
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
2.Opis predmeta Javnog poziva:
Dizajn i izrada muških i ženskih turističkih uniformi  TZSMŽ uz mogućnost prijedloga pratećih dodataka.
3.Sadržaj ponude dizajna:
•idejno rješenje/dizajn svih artikala muške i ženske uniforme
•prijedlog i idejno rješenje pratećih dodataka (kapa/šešir, ukras za glavu, marama, kravata, ukras za ruku i/ili sl.),
•dizajn i koncept skice svakog odjevnog predmeta, te cjelokupnu sliku ženskog i muškog službenog odjela i dodataka ako su predloženi,
•ideju je potrebno obrazložiti u pisanom obliku,
•prijedlog vrste i boje materijala za uniforme i dodataka (ukoliko su predloženi),
•skice je potrebno prezentirati na isprintu A3 formata i na CD-u.
 
4. Nagrada za dizajn i izradu uniformi:
Nagrada za izabrani dizajn svih odjevnih predmeta i mogućih dodataka je 30.000 kn (brutto). Nagrada uključuje otkup autorskih prava na dizajn i korištenje idejnog rješenja modela, odabir materijala za uniforme u dogovoru s izvođačem uniformi, nadzor nad izradom prototipova odjevnih predmeta koji će biti sastavni dio muške i ženske uniforme, te dodataka ukoliko su uključeni kao i nadzor te sudjelovanje u izradi krojeva prema potrebnim konfekcijskim brojevima.
Naručitelj se navedenu nagradu obvezuje isplatiti najkasnije 30 dana od datuma potpisa ugovora.
Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije (TZSMŽ) ima pravo izmjene i dopune odabranog dizajna/modela u dogovoru s autorom dizajna. TZSMŽ zadržava sva prava na odabrano idejno rješenje.
5.Vrsta, kvaliteta i količina predmeta Javnog poziva:
•odjevni predmeti bi trebali obavezno pratiti prepoznatljive elemente identiteta Sisačko-moslavačke županije,
•informatori su u direktnom kontaktu s publikom i predstavljaju Županiju  na inozemnim i tuzemnim sajmovima turizma,
•posao informatora je stajanje za pultom na štandovima, komunikacija s posjetiteljima, posluživanje posjetitelja, slaganje materijala na štandu. U uniformi se treba komotno kretati, ali i izbjegavati neku svijetlu tkaninu zbog često relativno prljavih promotivnih brošura,
•gotovo svi sajmovi se održavaju u periodu od siječnja do travnja, te od listopada do prosinca, dakle, u hladnije doba godine, ali u relativno toplim halama,
•uniforme će se koristiti barem 5 godina, stoga materijal i uniforme trebaju biti otporni na veći broj korištenja i čišćenja. Uniforma treba biti izrađena od materijala koji se minimalno gužva ili uopće ne gužva, te da je ugodna za nošenje uz moguće održavanje u kemijskim čistionicama 
•količina potrebnih uniformi – 5 ženskih i 2 muške (uz mogućnost dodatnog naručivanja)
•Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije neće snositi nikakve dodatne troškove nabave materijala i izrade uniformi.
6.Mjesto isporuke roba i usluga:
Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije, Rimska 28/2 44000 Sisak 
7.Rok isporuke robe
Rok isporuke uniformi je do 23.12.2018. 
Molimo da ponuđač ponudi tkanine za uniforme koje će biti raspoložive u potrebnim količinama kako bi se mogli dodatno isporučiti. 
8.Dokaz pravne i poslovne sposobnosti:
-isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuća potvrda kojom dokazuje da je registriran za obavljanje poslova, odnosno djelatnosti koja je predmet Javnog poziva (ne starija od 6 mjeseci)
-dokaz o nekažnjavanju (ne stariji od 30 dana)
-dokaz da podnositelj nema duga prema Poreznoj upravi (ne stariji od 30 dana) 
9.Način dostave ponude
•ponuda se dostavlja u pisanom obliku na hrvatskom jeziku
•ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici s naznakom: 
„PONUDA ZA ZA DIZAJN I IZRADU TURISTIČKE UNIFORME SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE – NE OTVARATI“ na adresu: Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije, Rimska 28/2 44000 Sisak
•ponuda se dostavlja s nazivom i adresom ponuditelja 
10. Plaćenje
Plaćanje za izvršenu uslugu će se obaviti u roku od 30 dana po primitku računa uz dokaz za isporučenu ukupnu količinu naručenih uniformi. Predujam isključen. Plaćanje se obavlja na žiro račun ponuditelja.
 
11. Kriterij odabira ponude:
Kriterij za odabir najbolje ponude je atraktivnost, praktičnost uniforme i originalnost, te prepoznatljivost Sisačko-moslavačke županije.
   Napomena:
TZSMŽ nije dužna odabrati ponudu te je ovlaštena u bilo kojoj fazi postupka odustati od daljeg provođenja nadmetanja ili prihvata bilo koje ponude, sve do trenutka sklapanja ugovora s odabranim ponuditeljem, bez prava bilo kojeg ponuditelja na naknadu bilo kakve štete koja mu zbog tog razloga nastane ili može nastati.
Ponuditelji čija ponuda nije odabrana, odnosno koji nisu pozvani u drugu fazu postupka, nemaju pravo žalbe niti pravo na naknadu bilo kojih troškova vezanih uz ovaj postupak.
 

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NOVSKE

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NOVSKE
TURISTIČKI URED
ULICA KRALJA TOMISLAVA 2
44330 NOVSKA
OIB: 21665908269
email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0) 44 600 062
tel/fax: +385 (0) 44 601 305

Predsjednik: Marin Piletić, prof.

Facebook stranice TZG Novske

RADNO VRIJEME: ponedjeljak - petak: 7,00 – 15,00 sati

Log In or Register