Sadržaj izdvojen po datumu: Kolovoz 2017

LIPOVLJANSKI SUSRETI 2017.

 • Objavljeno u Novosti
 • Objavljeno u

'Lipovljanski susreti', središnja i najveća manifestacija nacionalnih manjina Republike Hrvatske ove godine održati će se 25., 26 i 27. kolovoza. Manifestacija će se održati pod visokim pokroviteljstvom Predsjednice RH i pokroviteljstvom Gradonačelnika grada Zagreba, uz potporu Savjeta za nacionalne manjine RH i Sisačko-moslavačke županije te uz brojne sponzore i donatore. Očekuje nas bogat kulturni, zabavni, sportski i gospodarski program, stoga vas sve pozivamo na još jedne susrete i dobro druženje u Lipovljanima.

Obavijest kandidatima

 • Objavljeno u Novosti
 • Objavljeno u

Testiranje provjere znanja za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za

RASPISIVANJE JAVNOG POZIVA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA NEODREĐENO VRIJEME

 • Objavljeno u Novosti
 • Objavljeno u
Novska, 2. kolovoza 2017.
 
Na temelju čl. 17. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i  Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Novske, URBROJ:139/2017-07-24/4, dana 2. kolovoza 2017. godine, raspisuje se
 
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa 
 
1.Voditelj funkcionalnog marketinga i projektnog planiranja- 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme 
 
Stručni uvjeti:
- preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 ili 240 ECTS) 
- položen državni stručni ispit za rad u turističkom uredu,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- aktivno znanje jednog svjetskog jezika (engleski jezik)
- rad na računalu
 
Opći uvjet za prijam u službu:
- punoljetnost,
- hrvatsko državljanstvo,
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
 
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: 
-  životopis,
-  dokaz o stručnoj spremi (preslika), 
-  presliku  uvjerenja o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),
- dokaz o ukupnom radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
-  dokaz o radnom iskustvu od najmanje 1 godine ostvarenih na  poslovima za koje se traži odgovarajuće stručno znanje i struka (preslika rješenja o rasporedu, ugovora o radu ili potvrda poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova koje je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme za te poslove i vremensko razdoblje u kojim ih je obavljao),
-  dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika svjedodžbe),
- dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika (engleski jezik),
- potvrdu o završenom stupnju osposobljavanja za rad na osobnom računalu ili izjavu da zna raditi na osobnom računalu
 
 
Natjecati se mogu i kandidati koje nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku godine dana od zasnivanja radnog odnosa.
 
Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad od šest mjeseca.
 
Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.  
 
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi  provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. 
 
Na web stranici Turističke zajednice Grada Novske www.novskaturist.hr  naveden je opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koji se popunjavaju natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za  provjeru.
 
Na  istoj  web stranici i na oglasnoj ploči Turističke zajednice Grada Novske objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti  kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere. 
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen/a. 
 
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidati dostavljaju  prije sklapanja ugovora o radu.
 
Akademski ili stručni nazivi, odnosno akademski stupnjevi stečeni prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine broj: 107/07 i 118/12) izjednačeni su s akademskim nazivima kao oznakom stručnih uvjeta iz javnog natječaja sukladno zakonu.
 
Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
 
Osoba koja nije podnijela točnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, te će o tome biti obaviještena pisanim putem.
 
Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Turističke zajednice Grada Novske, putem pošte ili osobno u Turističku zajednicu Grada Novske na adresu: Turistička zajednica Grada Novske, Ulica kralja Tomislava 2, 44330 Novska. 
 
Prijave na natječaj se podnose zaključno s danom  10. kolovoza 2017. godine.
 
Prijave se dostavljaju u zatvorenoj kuverti s naznakom:
 
„Ne otvaraj –natječaj za zasnivanje radnog odnosa Voditelj funkcionalnog marketinga i projektnog planiranja”
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.  
 
 
 
 
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NOVSKE
 
                        
 
 
                                 Predsjednik Skupštine i
Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Novske
 
                               Marin Piletić, prof.,v.r.
 

OBAVIJESTI I UPUTE za prijam Voditelja funkcionalnog marketinga i projektnog planiranja

 • Objavljeno u Novosti
 • Objavljeno u
Na temelju čl. 17. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i  Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Novske, URBROJ:139/2017-07-24/4, dana 2. kolovoza 2017. godine, raspisuje se  
 
NATJEČAJ
 
Za zasnivanje radnog odnosa -  Voditelj funkcionalnog marketinga i projektnog planiranja, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno radno vrijeme 
 
Sukladno raspisanom natječaju, koji je objavljen na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s danom 2. kolovoza 2017., objavljuju se
 
 
 
OBAVIJESTI  I  UPUTE
za prijam Voditelja funkcionalnog marketinga i projektnog planiranja
 
 
Opis poslova: 
 
Osmišljava i predlaže medija planove marketinške kampanje na godišnjoj razini i za pojedine projekte-događanja, priprema projektne prijedloge za prijave na natječaj, priprema i planira aktivnosti destinacijskog menadžmenta, sudjeluje ili preuzima pripremu pojedinih manifestacija koje organizira ili partnerski sudjeluje TZG Novske, predlaže, priprema i vodi brigu oko izrade promidžbenih materijala, izrađuje analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela zajednice, predlaže nastupe na sajmovima i prezentacijama, surađuje i koordinira djelatnosti promidžbe sa drugim turističkim zajednicama, obavlja poslove odnosa s javnošću i medijima, upravlja i aktivno održava Internet stranicu TZG Novska i ostalih povezanih stranica koje predstavljaju turističku ponudu grada Novske, vodi pripremu turističkih programa i prijedloga novih proizvoda, izvještava i analizira učinjene i postignute rezultate promidžbe, obavlja i sve druge poslove koje mu povjeri direktor Turističkog ureda TZG Novske i predsjednik TZG Novske.
 
Podaci o plaći: 
 
Podaci o Plaći radnog mjesta propisani su Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Novske (www.novskaturist.hr).  Slijedom toga plaća radnog mjesta, za koje se raspisuje oglas, čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 2,8 i osnovice za izračun plaće (2.705,00 kn, bruto iznos), uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
 
 
Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za pismeno testiranje:
1.Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08)
2.Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti - neslužbeno pročišćeni tekst ; (NN 85/15 ; NN 121/16),
3.Zakon o pružanju usluga u turizmu - neslužbeno pročišćeni tekst ; (NN 68/07; NN 88/10; NN 30/14; NN 89/14; NN 152/14),
4.Zakon o članarinama u turističkim zajednicama - neslužbeno pročišćeni tekst ; (NN 152/08; NN 88/10; NN 110/15) ; (NN 121/16),
5.Zakon o boravišnoj pristojbi - neslužbeno pročišćeni tekst ; (NN 152/08; NN 59/09; NN 97/13; NN 158/13; NN 30/14),
6.Zakon o turističkoj inspekciji (NN 19/14),
7.Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije
 
 PRAVILA TESTIRANJA
 
1.  Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta.
2. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
3. Za vrijeme pismene provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: korištenje literature, bilježaka, mobitela; napuštati prostoriju u kojoj sa odvija provjera; razgovarati ili na drugi način ometati ostale kandidate. Nakon uvodnih radnji, započinje testiranje na način da će kandidatima biti podijeljena pitanja za provjeru znanja i sposobnosti za obavljane poslova radnog mjesta za koje je raspisan natječaj.
4. Za pismenu provjeru posebnih  znanja i sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Ukupan broj bodova koji kandidat može ostvariti nakon pismene provjere znanja je 10 bodova.
5. Smatra se da je kandidat položio ako je u svakoj od provjera navedenih u točki 4. postigao najmanje 50% ukupnog broja bodova.
6. Kandidati koji su zadovoljili uvjete iz točke 5. mogu pristupiti razgovoru (intervjuu). 
7. Po okončanom testiranju Povjerenstvo za provedbu natječaja sastavlja rang listu kandidata (prema ukupno ostvarenom broju bodova).
8. Povjerenstvo kroz razgovor – intervju s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i viziju razvoja turizma grada Novske. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.
 
9. Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.
 
 
Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova. 
Povjerenstvo dostavlja Predsjedniku Skupštine i Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Novske rang listu kandidata i izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva. 
Izabrani kandidat, po obavijesti o izboru, dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, a prije sklapanja ugovora o radu.
Predsjedniku Skupštine i Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Novske donosi rješenje o zasnivanju radnog odnosa Voditelja funkcionalnog marketinga i projektnog planiranja, koje se dostavlja svim kandidatima koji su se prijavili za to radno mjesto.
 
Kandidat koji nije zadovoljan provedbom natječaja i izabranim kandidatom, ima pravo podnijeti žalbu Turističkom vijeću Grada Novske.
 
POZIV ZA TESTIRANJE bit će objavljen najmanje 5 dana prije testiranja na web-stranici Turističke zajednice Grada Novske.
   
 
 
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NOVSKE
 

RASPISIVANJE JAVNOG NATJEČAJA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA NEODREĐENO VRIJEME

 • Objavljeno u Novosti
 • Objavljeno u
Novska, 2. kolovoza 2017.
 
Na temelju čl. 17. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i  Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Novske, URBROJ:139/2017-07-24/4, dana 2. kolovoza 2017. godine, raspisuje se
 
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa 
 
1.Stručni suradnik za promociju i marketing- 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme 
 
Stručni uvjeti:
- završena srednja škola u najmanje četverogodišnjem trajanju 
- položen državni stručni ispit za rad u turističkom uredu,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- aktivno znanje jednog svjetskog jezika (engleski jezik)
- rad na računalu
 
Opći uvjet za prijam u službu:
- punoljetnost,
- hrvatsko državljanstvo,
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
 
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: 
-  životopis,
-  dokaz o stručnoj spremi (preslika), 
-  presliku  uvjerenja o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),
- dokaz o ukupnom radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
-  dokaz o radnom iskustvu od najmanje 1 godine ostvarenih na  poslovima za koje se traži odgovarajuće stručno znanje i struka (preslika rješenja o rasporedu, ugovora o radu ili potvrda poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova koje je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme za te poslove i vremensko razdoblje u kojim ih je obavljao),
-  dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika svjedodžbe),
- dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika (engleski jezik),
- potvrdu o završenom stupnju osposobljavanja za rad na osobnom računalu ili izjavu da zna raditi na osobnom računalu
 
 
Natjecati se mogu i kandidati koje nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku godine dana od zasnivanja radnog odnosa.
 
Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad od šest mjeseca.
 
Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.  
 
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi  provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. 
 
Na web stranici Turističke zajednice Grada Novske www.novskaturist.hr  naveden je opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koji se popunjavaju natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za  provjeru.
 
Na  istoj  web stranici i na oglasnoj ploči Turističke zajednice Grada Novske objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti  kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere. 
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen/a. 
 
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidati dostavljaju  prije sklapanja ugovora o radu.
 
Akademski ili stručni nazivi, odnosno akademski stupnjevi stečeni prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine broj: 107/07 i 118/12) izjednačeni su s akademskim nazivima kao oznakom stručnih uvjeta iz javnog natječaja sukladno zakonu.
 
Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
 
Osoba koja nije podnijela točnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, te će o tome biti obaviještena pisanim putem.
 
Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Turističke zajednice Grada Novske, putem pošte ili osobno u Turističku zajednicu Grada Novske na adresu: Turistička zajednica Grada Novske, Ulica kralja Tomislava 2, 44330 Novska. 
 
Prijave na natječaj se podnose zaključno s danom  10. kolovoza 2017. godine.
 
Prijave se dostavljaju u zatvorenoj kuverti s naznakom:
 
„Ne otvaraj –natječaj za zasnivanje radnog odnosa Stručni suradnik za promociju i marketing”
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.  
 
 
 
 
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NOVSKE
 
                        
 
 
                                 Predsjednik Skupštine i
Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Novske
 
                               Marin Piletić, prof.,v.r.
 

OBAVIJESTI I UPUTE za prijam Stručnog suradnika za promociju i marketing

 • Objavljeno u Novosti
 • Objavljeno u
Na temelju čl. 17. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i  Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Novske, URBROJ:139/2017-07-24/4, dana 2. kolovoza 2017. godine, raspisuje se  
 
NATJEČAJ
 
Za zasnivanje radnog odnosa -  Stručni suradnik za promociju i marketing, 
1 izvršitelj/ica, na neodređeno radno vrijeme 
 
Sukladno raspisanom natječaju, koji je objavljen na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s danom 2. kolovoza 2017., objavljuju se
 
 
 
OBAVIJESTI  I  UPUTE
za prijam Stručnog suradnika za promociju i marketing,
 
Opis poslova: 
 
sudjeluje u organizaciji priprema manifestacija i turističkih događanja u organizaciji/su-organizaciji Turističke zajednice, obavlja tehničke i pomoćne poslove uredskog poslovanja, 
izrađuje analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela zajednice, arhivira spise, dokumentaciju idr., vrši prijem i otpremu pošte, vrši prijem ulaznih računa, sudjeluje u pripremama materijala za sjednice skupštine i Turističkog vijeća, obavlja marketinške i promotivne aktivnosti u osobnim kontaktima s posjetiteljima, obavlja poslove odnosa s javnošću i medija, surađuje i koordinira djelatnost promidžbe sa drugim turističkim zajednicama, predlaže, priprema, i vodi brigu oko izrade promotivnih materijala, organizira prezentaciju turističkih dionika na području destinacije, upravlja i aktivno održava Internet stranicu TZG Novska i ostalih povezanih stranica koje predstavljaju turističku ponudu grada Novske, obavlja stručne i sve druge poslove koje mu povjeri direktor Turističkog ureda TZG Novske i predsjednik TZG Novske.
 
 
Podaci o plaći: 
 
Podaci o Plaći radnog mjesta propisani su Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Novske (www.novskaturist.hr).  Slijedom toga plaća radnog mjesta, za koje se raspisuje oglas, čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 2,0 i osnovice za izračun plaće (2.705,00 kn, bruto iznos), uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
 
 
Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za pismeno testiranje:
1.Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08)
2.Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti - neslužbeno pročišćeni tekst ; (NN 85/15 ; NN 121/16),
3.Zakon o pružanju usluga u turizmu - neslužbeno pročišćeni tekst ; (NN 68/07; NN 88/10; NN 30/14; NN 89/14; NN 152/14),
4.Zakon o članarinama u turističkim zajednicama - neslužbeno pročišćeni tekst ; (NN 152/08; NN 88/10; NN 110/15) ; (NN 121/16),
5.Zakon o boravišnoj pristojbi - neslužbeno pročišćeni tekst ; (NN 152/08; NN 59/09; NN 97/13; NN 158/13; NN 30/14),
6.Zakon o turističkoj inspekciji (NN 19/14),
7.Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije
 
 PRAVILA TESTIRANJA
 
1.  Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta.
2. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
3. Za vrijeme pismene provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: korištenje literature, bilježaka, mobitela; napuštati prostoriju u kojoj sa odvija provjera; razgovarati ili na drugi način ometati ostale kandidate. Nakon uvodnih radnji, započinje testiranje na način da će kandidatima biti podijeljena pitanja za provjeru znanja i sposobnosti za obavljane poslova radnog mjesta za koje je raspisan natječaj.
4. Za pismenu provjeru posebnih  znanja i sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Ukupan broj bodova koji kandidat može ostvariti nakon pismene provjere znanja je 10 bodova.
5. Smatra se da je kandidat položio ako je u svakoj od provjera navedenih u točki 4. postigao najmanje 50% ukupnog broja bodova.
6. Kandidati koji su zadovoljili uvjete iz točke 5. mogu pristupiti razgovoru (intervjuu). 
7. Po okončanom testiranju Povjerenstvo za provedbu natječaja sastavlja rang listu kandidata (prema ukupno ostvarenom broju bodova).
8. Povjerenstvo kroz razgovor – intervju s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i viziju razvoja turizma grada Novske. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.
 
9. Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.
 
 
Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova. 
Povjerenstvo dostavlja Predsjedniku Skupštine i Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Novske rang listu kandidata i izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva. 
Izabrani kandidat, po obavijesti o izboru, dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, a prije sklapanja ugovora o radu.
Predsjedniku Skupštine i Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Novske donosi rješenje o zasnivanju radnog odnosa Voditelja funkcionalnog marketinga i projektnog planiranja, koje se dostavlja svim kandidatima koji su se prijavili za to radno mjesto.
 
Kandidat koji nije zadovoljan provedbom natječaja i izabranim kandidatom, ima pravo podnijeti žalbu Turističkom vijeću Grada Novske.
 
POZIV ZA TESTIRANJE bit će objavljen najmanje 5 dana prije testiranja na web-stranici Turističke zajednice Grada Novske.
   
 
 
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NOVSKE
 
Pretplati se na ovaj RSS feed

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NOVSKE

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NOVSKE
TURISTIČKI URED
ULICA KRALJA TOMISLAVA 2
44330 NOVSKA
OIB: 21665908269
email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0) 44 600 062
tel/fax: +385 (0) 44 601 305

Predsjednik: Marin Piletić, prof.

Facebook stranice TZG Novske

RADNO VRIJEME: ponedjeljak - petak: 7,00 – 15,00 sati

Log In or Register