Posljednje objave

Novljanska košara za 5

Novljanska košara za 5

Lokalni ste proizvođač? Bilo da imate obrt, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili tvrtku, nudimo vam dodatnu promociju i mogućnost organizirane prodaje vaših vlastitih

ministartvo-turizma-obavijest

Obavijesti!

Vlada Republika Hrvatske donijela je ukupno 63 mjere za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa. Mjere se odnose na ukupno osam ministarstava, od

Obavijest CORONA

OBAVIJEST

Poštovani, zbog novonastale situacije, radi prevencije širenja koronavirusa (COVID 19), mole se sve stranke koje surađuju s Turističkom zajednicom Grada Novske, da

!OBAVIJEST! – Otkazivanje koncerta

Obavještavamo Vas da se koncert Ansambla LADO, planiran za 1. travnja 2020. „Klanjamo se teb’ Isukarste“ u Crkvi blaženog Alojzija Stepinca u

Javni natječaj za izbor izbor direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Novske

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on reddit
Reddit

Sukladno članku 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („NN“ br. 152/08) i članku 2. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice („NN“ 23/17 i 72/17), kandidat za direktora/icu mora ispunjavati sljedeće uvjete:

• da ima završen najmanje specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij (300 ECTS bodova);
• da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima s područja turizma za koje je kao uvjet propisan minimalno studij iz točke 1. ovoga članka;
• da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu;
• da aktivno zna jedan svjetski jezik;
• da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;
• da poznaje rad na osobnom računalu;
• da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje.
Prijava mora sadržavati ime i prezime kandidata, adresu, broj telefona, broj mobitela i e-mail adresu, naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga (dokaza) uz prijavu te potpis kandidata.

Uz pisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti:
– životopis,
– presliku osobne iskaznice,
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili potvrde odnosno uvjerenja visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi),
– dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima s područja turizma (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
– prijedlog Programa rada turističke zajednice za jednogodišnje razdoblje,
– dokaz o aktivnom poznavanju stranog jezika – preslika svjedodžbe ili certifikata škole za strane jezike ili potvrda/izjava o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika,

– preslika ili uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu ili izjavu da ga nije dužan polagati
– dokaz o poznavanju rada na računalu – potvrda ili izjava o poznavanju rada na osobnom računalu
– potvrda o nekažnjavanju

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja je 14 dana od objave Natječaja u Narodnim novinama i na službenoj stranici TZG Novske. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu: Turistička zajednica grada Novske, Turističko vijeće, Kralja Tomislava 2, 44330 Novska, s naznakom „Ne otvarati – Natječaj za direktora/icu“.

Nepravovremene i nepotpune prijave prema uvjetima iz ovog natječaja neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Novske.
Turističko vijeće Turističke zajednice grada Novske zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora/ice po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

Turističko vijeće Turističke zajednica grada Novske