Kralja Tomislava 2

44330, Novska

+385 (0) 44 600 062

Nazovite nas

Pon - Pet: 7:00 - 15:00

Naše radno vrijeme

Posljednje objave

Uklade – Više od kvarta

Lijepo vrijeme napokon je stiglo, dani su duži, a to znači da su u tijeku i omiljena kvartovska druženja. Družimo se na

Javni natječaj za izbor izbor direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Novske

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit

Sukladno članku 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („NN“ br. 152/08) i članku 2. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice („NN“ 23/17 i 72/17), kandidat za direktora/icu mora ispunjavati sljedeće uvjete:

• da ima završen najmanje specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij (300 ECTS bodova);
• da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima s područja turizma za koje je kao uvjet propisan minimalno studij iz točke 1. ovoga članka;
• da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu;
• da aktivno zna jedan svjetski jezik;
• da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;
• da poznaje rad na osobnom računalu;
• da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje.
Prijava mora sadržavati ime i prezime kandidata, adresu, broj telefona, broj mobitela i e-mail adresu, naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga (dokaza) uz prijavu te potpis kandidata.

Uz pisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti:
– životopis,
– presliku osobne iskaznice,
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili potvrde odnosno uvjerenja visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi),
– dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima s područja turizma (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
– prijedlog Programa rada turističke zajednice za jednogodišnje razdoblje,
– dokaz o aktivnom poznavanju stranog jezika – preslika svjedodžbe ili certifikata škole za strane jezike ili potvrda/izjava o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika,

– preslika ili uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu ili izjavu da ga nije dužan polagati
– dokaz o poznavanju rada na računalu – potvrda ili izjava o poznavanju rada na osobnom računalu
– potvrda o nekažnjavanju

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja je 14 dana od objave Natječaja u Narodnim novinama i na službenoj stranici TZG Novske. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu: Turistička zajednica grada Novske, Turističko vijeće, Kralja Tomislava 2, 44330 Novska, s naznakom „Ne otvarati – Natječaj za direktora/icu“.

Nepravovremene i nepotpune prijave prema uvjetima iz ovog natječaja neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Novske.
Turističko vijeće Turističke zajednice grada Novske zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora/ice po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

Turističko vijeće Turističke zajednica grada Novske